บริษัทในกลุ่ม BHL Logistics ได้รับการยกย่อง “คู่ค้าธุรกิจดีเด่น CPF” 2019


บริษัทในกลุ่ม BHL Logistics คู่ค้าธุรกิจดีเด่น CPF 2019

บริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จำกัด เป็นธุรกิจที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลของ BHL Logistics ที่ร่วมดูแลชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คู่ค้าธุรกิจกว่า 200 องค์กร จึงได้รับการยกย่องให้เป็น “คู่ค้าธุรกิจดีเด่น” ในงาน “CPF CAPACITY BUILDING FOR PARNERSHIP 2019” 

โดยในงาน คุณพิพัฒน์ หรดาล กรรมการผู้จัดการบริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จำกัด ได้รับเกียรติให้ขึ้นเวทีร่วมเสวนาภายใต้แนวคิด “การปรับตัวของธุรกิจห่วงโซ่อุปทานสู่ความยั่งยืน ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” ร่วมแชร์ประสบการณ์ และจุดประกายส่งเสริมการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทในกลุ่ม BHL Logistics คู่ค้าธุรกิจดีเด่น CPF 2019
บริษัทในกลุ่ม BHL Logistics คู่ค้าธุรกิจดีเด่น CPF 2019