BHL Total logistics รับรางวัลมาตรฐาน ISO 9001 ด้านโลจิสติกส์มุ่งสู่มาตรฐาน ปี 2018


BHL Total logistics รับรางวัลมาตรฐาน ISO 9001 ด้านโลจิสติกส์มุ่งสู่มาตรฐาน ปี 2018

คุณจตุพร ดำเนินชาญวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ DBD- LOGISTICS MANAGEMENT AWARD 2018 จาก นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในโอกาสที่ บริษัท บีเอชแอล โททอล  โลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการ ด้านโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน 9001 ปี 2018 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี