Logistics Management สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?


Logistics Management สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร? 

Logistics Management – โลจิสติกส์ (Logistics) ได้เข้ามาเป็นสิ่งสำคัญในชิวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ และถ้าจะให้พูดถึงความสำคัญของโลจิสติกส์กับธุรกิจในยุคปัจจุบัน เรามาเข้าใจกับความหมายสั้นๆ เข้าใจง่ายของโลจิสติกส์ดังนี้

โลจิสติกส์ (Logistics) คือ ระบบการบริหารจัดการเพื่อลำเลียงสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นๆ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยขั้นตอนและวิธีการต่างๆ หรือจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคนั่นเอง

Logistics Management

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ มีความสำคัญอย่างไร?

ในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันที่สูง และแน่นอนจะมีแนวโน้มที่จะสูงขื้นอีกเรื่อยๆ ในอนาคต อีกทั้งยังมีการเปิดการค้าเสรี ทำให้การค้า การทำธุรกิจ ไร้พรหมแดนยิ่งขึ้น ซึงจากปัจจัยเหล่านี้ทำให้ภาคธุรกิจต้องยกระดับความสามารถของตัวเองในการบริหารจัดการ ให้ตอบโจทย์ของลูกค้าที่เข้ามา และครองความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะ การลดต้นทุน และการเพิ่มมูลค่า

ถ้ามองจากหลักการ 2 ข้อนี้ สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญที่กลุ่มธุรกิจจะต้องคำนึงถึง คือ การลดต้นทุน ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ เป็นส่วนของต้นทุนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยโลจิสติกส์มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมหลัก และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกเช่น

การจัดการสินค้าคงคลัง ได้แก่ การบริหารสินค้าคงคลังเพื่อให้เกิดการหมุนเวียน หรือกระจายสินค้าออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ ,การจัดซื้อ ได้แก่ การบริหารจัดการในเรื่องวัตถุดิบ จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึง การให้บริการลูกค้า

ซึ่งการทำให้ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ลดลงนั้นต้องเกิดจาก “การบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)” ที่ดี และถ้าผู้ประกอบการหันกลับมาบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดี มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และเป็นพื้นฐานที่ทำให้ธุรกิจเติบโตไปข้างหน้าต่อไป

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ มีบทบาทอย่างยิ่ง ต่อความสำเร็จของธุรกิจ

Logistics Managementภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay