Total Logistics – ขนส่งครบวงจร มืออาชีพ


Total Logistics – ขนส่งครบวงจร มืออาชีพ

BHL Total Logistics บริหารธุรกิจขนส่ง บนมาตรฐานของขนส่งมืออาชีพ “พนักงาน” ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด – BHL ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักรู้ในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการขนส่งเกิดความมั่นใจ และมอบความไว้วางใจ ให้ BHL เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการ

“เราไม่เคยหยุดพัฒนา เดินหน้าด้วยเทคโนโลยี มุ่งหวังยกระดับขนส่ง ให้มีความเป็นมืออาชีพในระดับสูงสุด”

ขนส่ง BHL Total Logistics

ขนส่งมืออาชีพ Total Logistics – รถบรรทุก BHL

“รถบรรทุก” บทบาทสำคัญของการ ขนส่ง ในธุรกิจ – ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ตั้งแต่การลำเลียงวัตถุดิบ บรรทุกขนส่งผลผลิต และ จัดส่งสินค้า จนถึงมือผู้บริโภค การบริหารจัดการเพื่อบรรทุกขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุน และความพอใจของผู้บริโภค

ในงานบริการบรรทุกขนส่งผลผลิต หรือสินค้าต่างๆ ให้ถึงมือผู้บริโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ธุรกิจบริการขนส่งบรรทุกลำเลียงสินค้าจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่ง กับธุรกิจผลิต จัดจำหน่ายและบริโภค เพราะรถบรรทุกเข้าไปมีบทบาทในการขนส่งวัตถุดิบ วัตถุการผลิตและสินค้าทุกประเภท อย่างเพียงพอระหว่างตลาด ผู้จัดจำหน่ายและผู้ซื้อ

ดังนั้นรถขนส่งบรรทุกหัวลากจึงมีความจำเป็นต่อการขนส่งบรรทุก ธุรกิจขนส่งจึงเฟื่องฟู แปลผันตามประชากร และการพัฒนาเมือง ทำให้อาชีพการขับรถขนส่งหัวลากเป็นอาชีพที่ตลาดแรงงานขนส่งต้องการ ด้วยหลักการและเหตุผลดังได้กล่าวมา บีเอชแอล จึงเสนอขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตรขับรถบรรทุกขนส่งหัวลาก เพื่อสอนและพัฒนาอาชีพพนักงานขับรถออกไปรับใช้สังคม โดยทางองค์กรจะปลูกสร้างกิจนิสัยนักขับปลอดภัยไว้ก่อน นักขับรถที่ดี นักขับประหยัดแบบองค์รวม และใช้ยุทธศาสตร์การขับที่ใช้ คุณธรรม วินัย น้ำใจ อภัย และให้โอกาส ในสังคมผู้ใช้รถ บนท้องถนน

 

ขนส่งมืออาชีพ – มาตรฐานคุณภาพ Sure Driving/Smart Driver

หัวข้อวิชาข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล การขับรถอย่างปลอดภัยให้มากขึ้น ตามโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ Sure Driving/Smart Driver เพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผู้ขับรถ ตลอดจนสนับสนุนให้ ผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถเข้าสู่ระบบโรงเรียนสอนขับรถที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ในปัจจุบัน BHL มีโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองเปิดสอน การเรียนการสอนหลักสูตร “การสอนขับรถบรรทุกขนส่งหัวลาก” สำหรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่แบ่งเป็น ภาคทฤษฎี เปิดสอนทุกวันอังคารและวันพุธ ส่วนภาคปฏิบัติเปิดสอนทุกวันทำการ

นอกจากเน้นในส่วนของ “พนักงาน” แล้ว BHL ยังมี “เครื่องมือ” ที่ช่วยให้พนักงาน เป็น Smart Driver ผ่าน Application จากระบบ TMS ด้วยทีมพัฒนาระบบภายในองค์กร

“TMS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง โดยการพัฒนาระบบเพื่อช่วยบริหารจัดการต้นทุน ปัจจุบันการขนส่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจำหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่สำคัญ และกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ“

ซึ่งโครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่ง ประกอบด้วยต้นทุนดัง ตัวอย่างเช่น ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) – เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าเช่าสถานที่จอดรถ เงินเดือนพนักงานขับรถ เป็นต้น ต้นทุนผันแปร (Variable cost) – เป็นต้นทุนหรือ ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามปริมาณการให้บริการการขนส่ง เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น ต้นทุนรวม (Total cost) – เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่รวมเอาต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นต้นทุนการบริการขนส่งทั้งหมด

 

SMART DRIVE ขนส่ง BHL Total Logistics

SMART DRIVER

ขับดี – การมีส่วนร่วมทางสังคมและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ขับเป็น – เทคโนโลยีขั้นสูงในการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศสำหรับพนักงานขับรถ

ขับประหยัด – เทคนิคการประหยัดพลังงานและการลดมลพิษอันเกิดจากการขนส่ง

ขับปลอดภัย– การขับขี่รถบรรทุกเชิงป้องกัน การจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉิน