บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Practice 2017


บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Practice 2017

บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Practice 2017 สาขาผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ จากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ รุ่นที่ 9 ปี 2560 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมกาค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวกลับ  Back Hauling และเพื่มประสิทธิภาพขนส่งให้ตรงเวลายิ่งขึ้น และการซ่อมบำรุงรถขนส่ง